Zj arri në magazinën e qendrës tregtare/ S akrifikoi j etën për të shp ëtuar punonjësit, Rama kërkon shp alljen e Arjan Salës “D ëshmor i Atdheut”

Lajme nga Bota


Zv.mi nistri i Mbr ojtjes Petro Koçi bën me dije se me pr opozim të kr yeministrit Edi Rama, 32-vj eçarit Arjan Sala pr itet që t’i jepet st atusi “Dë shmor i Atdheut”.


Koçi shkruan se p ritet përfundimi i shp ejtë i ekspe rtizës l igjore dhe pr opozimi i Pr efektit të Tiranës për të m arrë vendim të menjëhershëm.

Sjellim në vëmendje që 32-vj eçari që h umbi jetën mes fl akëve pasi shp ëtoi mbi 20 persona në një qe ndër tregtare në kryeqytet.

Komisioni Qendror i Statusit ‘Dë shmori i Atdheut’ me p orosi të Kr yeministrit ne gatishmëri për t’i dhënë titullin “Dë shmor i Atdheut” shtetasit he roik Arjan Sala.

Pr esim përfundimin e shpejtë të ekspe rtizës l igjore dhe pr opozimin e Pr efektit të Tiranës për të m arrë vendim të menjëhershëm.

Hu mbja e je tës së Arjan Salës, përveçse na shk akton dh imbje të papërshkrueshme si për një bir e vëlla, nga ana tjetër dë shmon se Shqipëria që ka djem heronj si Arjani që sa krifikojnë j etën e tyre për të mbr ojtur je tët e të tjerëve, do të bëhet! Janë gj allë bilbilenjtë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *