Vetëm një pë rqindje e vogël e njerëzve mund ta shohë ima zhin e fsh ehur. Zb ulo nëse edhe ti je pj esë e atij gr upi të vogël

Lajme nga Bota


Vetëm një pë rqindje e vogël e njerëzve mund ta shohë ima zhin e fsh ehur. Zb ulo nëse edhe ti je pj esë e atij gr upi të vogël

Një nga gj ërat që kurrë nuk mund të jenë te me rzitshme apo te be zdisshme për ar gëtim janë im azhet me il uzion op tik.


Pa m arrë pa rasysh ku fijtë e moshës, ato kane nd ikim të mr ekullueshëm te tr urit, për ata që i duan këto llo j lo jrash.

Në vazhdim, ek ziston një ima zh që përmban një p anda dhe pa nda mund të jetë gjëja më e ë mbël që keni parë ndo njëherë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *