”Thuhet Se Nëse E Thoni Këtë Lu tje Përditë Al lahu Do U Mb rojë Nga Kjo E Ke qe Dhe Së mundje”

Lajme nga Bota


Të be sosh është një gjë shumë e bukur, një lu tje që bëhet shpesh është kjo:Mos të ju ike dite pa mos e thënë këtë l utje (thuaje cdo dite ) Thuaje kete lu tje : O All ah la rgoje nga tr upat tane cdo se mu ndje.


O All ah l argoje nga tr upat tane cdo se mundje , he lm, ma gji, me s ysh, me rzi, br enge, pi kellim dhe zevendesoje me she ndet ,lu mturi dhe ge zim.

O All ah la rgoje nga trupat tane cdo se mundje ,he lm, ma gji, me sysh, me rzi, br enge, pi kellim dhe zevendesoje me she ndet , l umturi dhe ge zim !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *