Te st, a rrin të kuptosh se cfarë d uhet të je të pikëpyetja?

Lajme nga Bota


E nigm at dhe gjëegjëzat, i duam! Jo të gjitha gjëegjëzat janë njësoj të lehta për t’u zg jidhur.


E njëjta gjë vlen edhe për këtë enigmë. Në fillim do të të duket e lehtë për t’u zgjidhur. Nëse di të numërosh, me shumë mundësi do të vendosësh numrin 6 në pikën e shënuar me pi kë pye tje. Por duhet të ri mendohesh, sepse numri 6 nuk është i saktë.

Pyetje me hile
Është një pyetje me hile. Sa do që ti mund të jesh i zoti për të zgjidhur gjëegjëza dhe enigma, nuk ke nevojë për asnjë nga këto aftësi për të zgjidhur këTë puzzle.

E vetmja gjë që ka rëndësi është një dozë e shëndetshme e arsyes! Nuk e ke kuptuar a koma? Për të zgjidhur këtë gjëegjëzë nuk ka rëndë si të jesh i mirë më numrat.

Me gjith atë, pak njohuri nga makinat do të të hynte në punë! Hapësira me pikëpyetjen do të thotë R, për ‘reverse’./

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *