S’ka vendim për hapjen e pishinave dhe lejimin e das mave më 1 ko rrik, Ministria del me një njoftim

Lajme nga Bota


Ministria e Shë.ndetësisë ka nj.oftuar se ende nuk është marrë vendim për l.ehtësimin e disa ma.save të parapara më 1 k.orrik, siç është le.jimi i dasmave, hapja e pishinave dhe veprimtarive tjera ek.onomike që ishin paraparë të hapen në këtë fazë.


Në njo.ftimin e MSh-së thuhet se inf.ormatat zyrtare për ma.sat kundër Covi.d-19 në nivel vendi l.ëshohen vetëm nga Q.everia e Kosovës, Ministria e Sh.endetësisë në ko.ordinim me Ins.titutin Kombëtar të Shën.detësisë Pu.blike.“Ndërlidhur me m.asat për lirimin e veprimtarive ek.onomike të parapara për 1 ko.rrik, Ministria e Shë.ndetësisë inf.ormon institucionet dhe p.ublikun e gjerë se inf.ormatat zyrtare për m.asat kun.dër Covi.d-19 në nivel vendi lë.shohen vetëm nga Qe.veria e Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *