Rama Jep Lajmin E Mirë/ Jo Vetëm Pensionistët, Edhe Këta Persona Do Shpërblehen Për Vit Të Ri

Lajme nga Bota


Nuk do të jenë vetëm pensionistët që do marrin shpërblim për kete fundvit, por shtohen edhe këto 2 kategori.


“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të n enit 4, të l igjit nr. 10405, datë 23.4.2011, “Për kompetencat për përcaktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të nenit 12, të l igjit nr. 88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”.

Të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave vendosi: Në fund të pikës 9, të vendimit nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:

“Përjashtimi kufizues sa më sipër nuk aplikohet për institucionet e kujdesit shëndetësor dhe strukturat e P olicisë së Shtetit, mënyra e pagesës së të cilave përcaktohet, përkatësisht, nga Fondi i Si gurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Drejtoria e Përgjithshme e Poli cisë së Shtetit.”. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare”, thuhet në dokumentin në Fletoren Zyrtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *