Pyetësor? Për Cilin Nga Këta 4 Këngëtarë, Do Të Paguanit:12 Mijë Euro, Për 1 Dasëm?

Lajme nga Bota


Pa gesa nëpër dasma është një gjë mo tivuese për k ëngëtarët. Shumat që marrin ata janë të mëdha ma rramendëse që nuk mund ta besoni edhe ju vet. Por, a keni me nduar nd onjëherë se cili nga kë ngëtarët tanë pa guhet më së shumti. Alb Bania ju heq këtë di lemë duke ju treguar se për kë bëhet fjalë.


Shifrat jane ma rramendese. Andaj ne si po rtal informativ kemi ha pur këtë py etësorë për ju për të ma rë me ndimin tuaj se cili nga këto 4 k ëngëtarë meriton cm imin prej 12 eurove për një natë në d arsëm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *