Pse nëpër mo tele po vd esin të mo shuarit?

Lajme nga Bota


Një 64 vjeçar është gj etur pa sh enja j ete m esditën e së hënës në një m otel në Prizren.
Po licia ka nj oftuar se vi ktima në m omentin kr itik ishte në shoqërinë e një gruaje të mo shës 70 vjeçare e cila më pas ishte la rguar nga mo teli ku po që ndronte me 64 vjeçarin.


Por ky nuk është ra sti i v etëm.
Në Kosovë janë jo të rr alla ra stet kur të mo shuarit hu mbin j etën në m otele.
Por pse po vd esin të mo shuarit në mo tele?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *