Prindërit Nuk E Pranonin Djalin Që Ajo Donte Pasi Ai Punonte Në Ndërtim. Nuk Mund Ta Mendonin Kurrë Që 10 Vjet Më Vonë, Ata Do Të P.endoheshin Për Vendimin E Tyre …

Lajme nga Bota


Prindërit gjithmonë duan më të mirën për fëmijët e tyre dhe shpesh bëjnë çdo gjë që ata i ko.nsiderojnë si me e mira për to, edhe pse ajo mund te th.yeje z.emren e femijes. Në këtë hi.stori, një burrë ndan përvojën e tij rreth asaj që ndodhi kur stat.usi dhe paraja bëhen prio.ritet mbi da.shurinë.


20 vjet më parë, pas diplomimit ne shkollen e mesme, Michael vendosi ti nd.erpriste stu.dimet e tij dhe të punonte si punëtor ndë.rtimi si babai i tij.Nuk ishte nje nder pla.net e tij për t’u bërë punëtor ndër.timi, por që kur babai i tij nuk mund të pag.uante dot ta.rifat e kol.egjit, vendosi se do ishte më mirë që ai të harronte ëndrrën e tij për të vazhduar stud.imet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *