Po plakemi dhe po l indim më pak fëmijë, ala rmi i mj ekëve: F ertiliteti te m eshkujt ka rënë rreth 50%

Lajme nga Bota


P opullsia e Shqipërisë po tk urret, ky tashmë është bërë një d ebat edhe p olitik. Po pl akemi dhe po l indim më pak fëmijë. Sipas I NSTAT, numri i l indjeve në vendin tonë ka p ësuar një r ënie gr aduale, ku në vitin 1990 kishim 82.125 l indje dhe në vitin 2020 ishin 28.075 l indje, pra l indshmëria ka r ënë me 66% ose kemi një rënie të l indjeve me 2/3.


Gjithashtu, sipas të dhënave të fundit, të p ublikuara nga I NSTAT p opullsia e Shqipërisë në 1 J anar 2021 ka p ësuar një r ënie me 0,6 %, krahasuar me 1 Ja nar 2020.

Gjatë vitit 2020, shtesa n atyrore e p opullsisë ishte 470 banorë (l indje-vd ekje), duke p ësuar një r ënie prej 92,9 %, kr ahasuar me një vit më parë.

Në një r aport të d etajuar, “Shoqata T ogether for L ife”, me mb ështetjen e “W estminster F oundation for D emocracy”, ka dalë në disa r ekomandime u rgjente se si duhet të fr enohet kjo pl agë shumë e r ëndë për të ardhmen e vendit.

E ftuar në “W ake Up”, Arlinda Shehu, “To gether for L ife” th eksoi se r ënia e l indjeve në këto shifra është e f rikshme

Leave a Reply

Your email address will not be published.