Po bëhet “n.ami” në rrjet, shumica nuk po e gjejne si quhet ky frut!?

Lajme nga Bota

Eshtë pemë shumë e shë ndetshme, prej saj pë rgatitet marmelatë. Kjo pemë e përmirë- son shikimin, fo rcon më lçinë dhe ve shkat, h eq dh imbjet nga gju njët dhe nga shp ina.


Su gjerohet edhe te ma rramendjet, di arreja, infe ksioni i sipërfaqes së go jës e madje edhe ku ndër impo tencës. Në fryt ka sa karozë, gl ukozë, ta ninë, pe ktinë, si dhe vi taminat C, B.1, B.2, B.3, B.6, P.P.
Fryti i papj ekur i saj mundet ta pa randalojë gja krrjedh jen nga mi shi i dhë mbëve si dhe pa randalon paraqitjen e af teve në g ojë. Sidomos u su gjerohet pe rsonave të mo shuar. A e dini si quhet ky frut?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *