Përfundon Se anca, Merret Vendimi Për Babanë E Albert Krasniqit

Lajme nga Bota

Gjy kata Th emelore në Prishtinë ka vendosur masën e para bur gim it për një muaj ndaj Skender Krasniqit, që dy shohet se pri vo i nga jeta djalin e tij Albert Krasniqi, shkruan Gazeta Express.


Sipas gjy qtarit të pro cedurës paraprake, masa e pa rab urgi mit është masë adekuate për zhvillimin e pap enguar në këtë çështje pe nale, pasi që sipas tij ek zistojnë rre thanat që tregojnë rre zikun se po të gjendet i pan dehuri S.K. mund ti asgjë sojë, fsh eh, ndryshoj apo f al sifikoj pr ovat e veprës pe nale duke ndikuar në dë shmitarët, të cilët janë familjarë të të pan dehurit


“Gjyq tari i pr ocedurës pa raprake ka vlerësuar se masa e par ab urgimit është masë adekuate për zhvillimin e papen guar në këtë çështje penale, pasi që ek zistojnë rrethanat që tregojnë rrez kun se po të gjendet i p andehuri S.K. mund ti asgj ësojë, fsh eh, ndryshoj apo fa lsifikoj pr ovat e ve prës pen ale duke ndikuar në d ëshmitarët, të cilët janë familjarë të të pan dehurit”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *