Pema Që “Ha llakati” Shqiptarët: Askush Nuk Po Ia Di Emrin e dini apo jo ?

Lajme nga Bota


Dy foto të pu blikuara nga faqja “Gra mshi tek ju” me mbi shkrimin “Kush më thotë çfarë fr ute është”, ka ha sur në një va rg reagimesh në rrjetin social Fa cebook.


Bëhet fjalë për një pemë e cila është fo tografuar në fshatin Plepas të Një sisë Administrative Tunjë.

Au tori ka dashur të sa ktësojë llojin e fru tës dhe në profilin e tij kanë vë rshuar qindra komente.
Qytetarët kanë mendime të ndr yshme.

Disa shpr ehen se ajo është një ku mbull e egër, të tjerë shkr uajnë se ajo është një ku lumbri. Por ka edhe nga ata që sjellin emra se si quhet kjo pemë në vende të ndryshme të botës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *