Parashikimi se çfarë thuhet në fen IsIame për fundin e botës, këto janë shenjať që Zoti do t’ua dërgojë njerëzve

Lajme nga Bota


Lexoje se çfarë thuhet në fen Islame për fu ndin e botës, këto janë shenjat që Zoti do t’ua dërgojë njerëzve
Prej shumë vitesh janë bërë parash ikime nga personazhe të ndryshëm, se kur dhe i do të vijë fun di i botës, por sot shumë prej këtyre parashikimeve kanë rez ultuar fa lse.


Ndërkohë që edhe në librin e she njtë të Kuranit është parashikuar se kur do të vijë fundi i botës. Ndryshe nga parashikuesit si Nostra damusi, Fiset maja, baba vanga, në Kuran nuk ka një datë ekz akte se kur do të vijë fundi i botës, por aty tregohen se cilat janë she njat që do të shohë njerëzimi para se të vijë fu ndi i botës.

1- Dy grupe të mëdha të luf tojnë mes tyre nga ku do të ketë pa soja të mëdha për të dyja palë ve, ndërsa që të dyja do të ndjekin të njëjtin besim fetar.2- Të dalin afër tridhjetë Dexh xhalë mash trues e secili prej tyre të sht iret si i dërguar i Allahut.3- Të hi qet dija fetare (nga vde kja e dijetarëve islamë).4- Të shtohen tër metet.

5- Koha të ikë shumë shpejt.6- Të shfaqen fit net (tra zirat, spro vat vësh tirësitë e stërmu ndimet).7- Të shtohen vra sjet.
8- Të shtohet ndër ju pasuria aq shumë, saqë pasaniku do të sh*qetësohet se nuk ia merr kush lëmo.shën dhe, sa herë që do t’ia zgjasë atë dikujt, ai do t’i thotë: ‘S’kam nevojë për të!
9- Njerëzit të bëjnë gara me njëri- tjetrin në ngritjen e ndërtesave të larta.
10- Kur një njeri të kalojë pranë va rrit të dikujt të thotë: ‘Ah sikur të isha unë në vendin e tij!
11- Derisa dielli të lindë nga perëndimi. Kur ai të lindë nga perëndimi dhe njerëzit ta shohin këtë dukuri, ata të gjithë do të bëhen besimtarë muslimanë, por kjo do të jetë një kohë kur, siç thotë Allahu i Madhëruar në Kuran: ‘askujt nuk do t’i bëjë dobi besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e vet’ (Kuran, 6:158)

Ora e Ki ametit do të vijë aq papritur dhe do të bëhet aq shpejt, saqë dy vetë që kanë hapur një rrobë përpara, nuk do të jenë në gjendje t’ia shesin atë njëri-tjetrit dhe as ta pal osin.Kiam eti do të bëhet aq papritur, saqë dikush që ka mjel ur devenë dhe është larguar prej saj, nuk do të mundet ta pijë atë qumësht.Kiameti do të bëhet aq papritur, saqë dikush që sapo ka rregulluar hurdhën e ujit nuk do të mundet t’u japë ujë aty bagëtive. Kia meti do të bëhet aq papritur, saqë dikush që ka ngritur kafshatën te goja, nuk do të mundet ta hajë atë!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *