Nxënësi A Utik Ngel Në Klase Ne Të Gjitha Lëndët, Mësuesja Ç Udit Gjithë Botën Me Fjalet Qe I Shkruan…

Lajme nga Bota


Nena e nje femije 11 vj ecar autik ka lexuar nje leter shume pr ekese qe m esuesja i ka sjelle per djalin e saj. Mesuesja pasi kishte m arre vesh se djaloshi Ben nuk e kishte kaluar pr ovimin ia kishte shkruar kete leter nenes se tij:

“ I dashur Ben, Po të shkruaj për të p ërgëzuar për sjelljen dhe suksesin tënd në përfundimin e nivelit kyç të pr ovimeve SAT. Mesuesit Gil, Lynn, Angela, Steph, dhe Anne kanë punuar shume mirë me ty këtë vit dhe ti ke bërë një pr ogres shume be fasues.


I kam shkruar prindërve të tu dhe ty për t’ju treguar r ezultatet e pr ovimeve.

Një pjesë shumë e r ëndësishme e inf ormacionit që dua që ti të kuptosh është se këto pr ovime matin vetëm pak nga ty apo aftësitë e tua.

Ato janë shumë të rë ndësishme dhe ti ke arritur shumë, por ti Ben Twist ka aq shumë t alente sa që ne te Lansbury Bridge i shohim dhe i matim në një mënyrë tjetër.
Këto talente përfshijnë:

T alentet e tua a rtistike. Aftësinë tënde për të punuar në sk uadër, Pa varësinë tënde që rritet, Mirësjelljen tënde, Aftësinë për të shpr ehur op inionin tend.
Aftësitë e tua në spo rt, Aftësinë tënde për të bërë miq, Aftësinë tënde për të d iskutuar dhe vlerësuar pr ogresin tend, Ta lentet e tua në d izenjim dhe krijim, Aftësitë e tua në m uzikë.

Ne jemi shumë të kënaqur që të gjithë këto t alente dhe aftësi të ndryshme të kanë bërë ty ky person i veçantë që je sot dhe këto janë pikërisht ato gjëra që ne i masim për tu s iguruar se ti je gjithmonë duke bërë pr ogres e vazhdon të bëhesh një dj alosh i dashur e i zgj uar.

Të lumtë Ben, ne jemi shumë krenarë për ty.

Urimet më të mira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *