“Nuk është e dre jtë të mos mbahen da smat”, Shyhretja kërkon që krejt qytetarët të dalin me një zë

Lajme nga Bota


Këngëtarja shqiptare Shyhrete Behluli ka ko ntribuar [për vite me ra dhë në ske nën muzikore me zërin e saj të ta lentuar.


Këngëtarja u shpreh se është mj aftë e padr ejtë që nuk po mba hen da smat, duke pasur pa rasysh se për zgj edhje pati tu bime të shu mta, ku nuk kishte persona me ma skë, dhe nuk u re spektua di stanca.

“Nuk është e drejtë që nuk po mb ahen ko ncertet, vazhdimisht po na bëjnë padr ejtësi dhe neve por edhe bizneseve të tjera. Tash nuk e di ndoshta do të dalin më një zë krejt qytetaret, por e dr ejtë nuk është pasi e pamë në fu shatë qysh ke puna”.

Se a do t’i mba jë da smat këtë verë, ajo tha se shpr eson që t’i kthehemi no rmalitetit së shpejti. “Verës presim da smat , po shpre soj që deri në ko rrik diçka do të ketë” përfundoi ajo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *