Një grua në Prishtinë ra porton ish-b urrin në Po lici: Ma zu ri gishtin e dorës me derë

Lajme nga Bota

Një grua nga Prishtina ka ra portuar në P olici dje rreth orës 10:00 se ish-b urri i saj me të cilin është e nd arë që një vit, gjersa ka qenë duke i m arrë fëmijët në vi kend, ia ka lë nduar gi shtin e do rës me d erën e shtëpisë.


Lajmin e ka bërë të ditur Po licia në ra portin e saj 24-orësh, gjersa vi ktima ka pr anuar tr ajtim mj ekësor.

“Prishtinë 08.05.2021-10:00. An kuesja fe mër kosovare ka nj oftuar se ish ba shkëshorti i saj me të cilin është e nd arë qe një vit, gj ersa ka qenë duke i m arr fëmijët në vi kend ia ka lë nduar gishtin e dorës an kueses me de rën e shtëpisë. An kuesja ka pr anuar tr etman mj ekësor. Me vendim të pr okurorit ra sti shkon në pr ocedurë të rregullt”, thuhet në ra portin po licor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *