Ndodhi dhe kjo/Gruaja shqiptare bën për spitaI burrin, e kishte që IIuar me kabllo e kishte bërë….

Lajme nga Bota


Në po lic inë e Kosovës një person ka lajmëruar se pas mosmarrëveshjes me bashkëshorten e tij, ajo e ka sul muar atë duke e go ditur me një kabllo.


Pas rastit, vik tima ka pranuar trajtim mjekësor në spital

Rasti ka ndodhur në Fushë Kosovë dhe sipas pol icisë rasti shkon në procedurë të rregullt. “Fushë Kosovë 30.11.2020 – 09:10. Ankuesi mashkull kosovar raporton se pas një mosmarrëveshje me bashkëshorten e tij, të dyshuarën femër kosovare, e njëjta e kishte su lmu ar fizi kisht vik timën duke e godi tur me një kabllo. Vi kt ima ka pranuar t retman mjekësor. Me vendim të pro ku rorit, rasti shkon në pro ce dur ë të rregullt”, thuhet në njoftim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *