Mjekja E Njohur : Si Të Rikuperojmë Mushkëritë Pas Kovidit Dhe Pse Hirra Është E Rëndësishme..!?

Lajme nga Bota


Pa cientëve që vuajnë nga pneumonia për shkak të v irusit kotona u duhet një periudhë më e gjatë kohore për tu rikuperuar, e cila përfshin pushim, ushqim cilësor dhe ushtrime të frymëmarrjes.


Pas inf ektimit me v irusin kopona, m ushkëritë kanë nevojë për një shërim të gjatë. Ky v irus shkakton infl amacion në shumë njerëz, i cili te disa p acientë fa tkeqësisht lë shenja në indin e mu shkërive dhe ngadalëson ndjeshëm shërimin pas inf ektimit.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që njerëzit të pushojnë dhe të kujdesen për dietën e tyre menjëherë pas s ëmundjes.

Në p acientët me pneumoni kovide, përveç terapisë, hidratimi është i rëndësishëm, si në in feksionet e tjera. Ethet dhe dj wersitja mund të çojnë në d ehidrim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *