Meta Ndërpret Pushimet Dhe Paralajmëron Qeverinë

Lajme nga Bota


Pres identi i ven dit, Ilir Meta gjatë një kon ference për sht yp ka ak uzuar qeveri në si shk aktaren dhe përgjeg jësen kryesore të kr izës hum anitare, shk aktuar nga radhët në pikën kufitare të Kakavijës.

“Çfarë inf ormimi ka pasur për shqiptarët që ikin në Greqi? Përgj egjësia vetëm mbi qeverinë dhe shtetin shqiptar, nuk mund t’i vihet faj emi grantëve”, ishin fja lët e kr eut të Sht etit, që edhe i kërkoi ndjesë të gjithë emi grant ëve të cilët për 4 ditë pritën në radhë në kushte të v ështira.

Sipas tij nuk ka kuptim as f ajës imi i palës greke, që “punën e saj e bën shumë mirë”.Shteti sipas tij duhet të sigur ojë tampo nët fa las për emi grantët, nga momenti që është shumë i shtre njtë për familjet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *