Me l ot në sy, e vetme dhe e h eshtur: Nderron j ete 5-vje çarja pa prindërit në krah

Lajme nga Bota


Vogëlushja pa lestineze 5-vj eçare, pr indërit e së cilës ush tr ia izr aelite nuk i lejoi të shk ojnë me të në op era ci on, ka ndë rruar j etë.


Vogëlushja pa lestineze nga G aza, Aisha Lulu, e cila më në fund mori leje për udhëtim në Kuds për shkak të një o per ac ion i të kom pl ik uar në tr u, u de t yrua të u dhëtojë e vetme pasi autoritetet izr aelite ref uzu a n t’u japin leje prindërve të saj për ta sh oqëruar.

Ajo v ua n te nga një së m un dje në t ru dhe v d iq menjëherë pas ope rac io nit. Aisha u det yr ua të lu f to jë vetëm me së mun dj en, në një inj orim të pa mës hirs hëm të m arrëveshjeve ndë rkom b ëtare, tr aktatet e të dr ejtave të njeriut, të drejtat e f ëmijëve, të drejtën për sh ëndet dhe qa sje në s hërbimet sh ëndetësore në mënyrë të s igurt. Për shk ak të rr ethimit të G azës nga viti 2007, qindra p acientë p alestinezë kanë vd ek kr pasi u pe nguan për të m arrë tr ajtimin e du hur.

Sp ita let në G aza ende nuk janë pajisur si duhet ndërsa p alestinezët e së m u rë duhet të u dhëtojnë në Izr ael apo jashtë vendit për shkak të pa mu ndë sisë së k urimit në G azë

Leave a Reply

Your email address will not be published.