Lajm I Mirë Për Të Gjithë Ju Në Gjermani!! Prej Ditën E Sotme…

Lajme nga Bota

E hëna shënon nisjen e ma save të le htësimit në shtetin Gjerman. Sipas ve ndimit në fu qi, gjermanët mund të takojnë deri në 5 persona nga dy familje të ndry shme, deri më tani nuk le johej gru mbullimi me njerëz në të gjithë vendin.

Përveç kësaj, Gjermania hap dyert e muzeve dhe lejon ak tivitetet kulturore, por me numër të ku fizuar dhe përmes pre notimeve. Kjo për të ri hapur ekonominë por njëkësisht duke shma ngur gru mbullimet e mëdha.
Parukieret dhe berberët kanë qenë tashmë të hapur që nga 1 Ma rsi. Por nga e hëna, qendrat es tetike, bizneset kozmetike, qendrat për ma sazhet ose ta tuazhet gjithashtu mund të ri hapen, ndonëse në ku shte të rr epta si gurie.

Autoritetet shëndetësore kanë nisur të shpërndajnë nëpër fa rmaci teste të shpejta të C ovid, dhe qytetarët do mund ta marrin atë fa las me një për çdo javë. Kjo për të pasur nën kontroll së mundjen dhe që të mësohet nëse janë të in fektuar apo jo.

Megjithatë, Gjermania ka pasur ra portim të numrave të lartë të të in fktuarve në javën e fundit. Ek spertët i kanë bërë th irrje qeverive fe derale të mos nx itojnë me le htësimin e ma save.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *