Kjo është 20-vj eçarja shqiptare që hu mbi/je tën në Zvicër

Lajme nga Bota


20-vje çarja me ini cialet L.B, h umbi j etën tr agjikisht në një ak sídent tra fíku që ndodhi p asditen e së martën, pranë Mo udon. Ak sídenti ndodhi në rrugën Route de Berne, afër Moudon (VD), pasi u p ërplas me një au tomjet që u dhëtonte në drejtim të k undërt, njoftoi p olícia e Va ud .


Pol ícia bëri të ditur se derisa po lëvizte në drejtim të Payerne (VD) h umbi dr ejtimin e au tomjetit të tij në rrugën e ku ndërt. Të dy v eturat u go dítën p ërballë në dr ejtim të Lozanës. Mnjëherë pas aks ídentit, e kipet mj ekësore dolën në vendin e n gja rjes dhe ko nfirmuan v de kjen e vajzës shqiptare .

Ndërsa shoferi i v eturës tjetër është i l ënduar r ëndë, por jashtë rr ezíkut për j etën.
Rr ethanat e ak sídentit ende nuk janë të qa rta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *