Jepet lajmi mirë nga Italia për Qytetarët, Nga 7 Qe rshori të gjithë do..

Lajme nga Bota


Sipas te dhenave Italia ka ven dosur të l ehtësojë sht etrrethimin e natës për shkak të r ënies së ni veleve të infe’ ksionit dhe, për aq sa është e mu ndur, pl anifikon ta heqë atë nga 21 qe rshori,


Njoftuan zyrtarët pas k onsultimeve midis qe verisë së kr yeministrit Mario Draghi dhe eksp ertëve të sh ëndetit. Në zonat e asht uquajtura të verdha, ku ekz iston një rr ezik i m oderuar.

Do të kthehet një orë prapa, në 23:00, në vend të 22:00 aktualisht dhe nga 7 qe rshori do të kaloje edhe me një orë tjetër, deri në mesnatë.

Aktu alisht, ora po licore zgjat deri në 5 të mëngjesit. Kjo masë do të hyjë nëf uqi sa më shpejt që të ketë një dekret”, thanë zy rtarët.

Leave a Reply

Your email address will not be published.