Ish pr esidenti i Kosovës shtrihet në sp ital. Kjo është gjendja e tij ..

Lajme nga Bota


Gjendja shë ndetësore e ish-p residentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu po vazhdon të j etë stabile. Pas inf ektimit me COVI D-19, ai po merr trajtim mj ekësor në Kl inikën Inf ektive në QKUK.

Ish-pr esidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu ditë më parë është inf ektuar me k oronavirus. Për shkak të inf ektimit me këtë v irus, atij i është d ashur të kërkojë tr ajtim mj ekësor në Kl inikën Inf ektive në Q endrën Kli nike Universitare të Kosovës.

Punëtorë shë ndetësorë në këtë kl inikë kanë treguar për Expr ess se Sejdiu po vazhdon të jetë i shtrirë aty.
Një nga inf ektologët ka treguar se gj endja e tij është e mirë dhe st abile. Nga kjo kl inikë kanë thënë se Sejdiut nuk i është rë nduar deri tani gjendja shë ndetësore për shkak të vi rusit.

“Gjendja e tij është e mirë është st abile. Nuk ju ka rë nduar deri tani gjendja”, është thënë për gazetën.Kujtojmë që numri i rasteve të inf ektuara me COVI D-19 po vazhdon të rritet në vend, kësisoj edhe institucionet p ublike shëndetësore po mbu shen edhe më shumë me p acientë. Vetëm sot, Shërbimi Sp italor Klinik e Universitar i Kosovës ka bërë të ditur se 917 p acientë janë të shtrirë në kl inikat ku po trajtohen pa cientët me COVI D-19 dhe në s pitalet rajonale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *