I jep fund çdo pr oblemi/ Gratë mbi 40 vj eç duhet të pijnë 2 gota në ditë…

Lajme nga Bota


Të gjitha gratë të cilat janë mbi 40 vj ec duhet të pinë 2 gota në ditë nga kjo p ërbërje, ja se cfarë shëron

Një mb urojë e plotë për fr yrjet e st omakut, pr oblemet e gaz rave, k olesterolit dhe sëm. undjeve të z emrës.Të gjitha d obitë e arrave të cilat përmbajnë shumë vi tamina, omega-3 dhe a cide ynd yrore tashmë janë të njohura nga pothuajse të gjithë.


Është e qartë se është e sh ëndetshme dhe e do bishme. Eksp ertët thonë se ngr ënia e një gr usht arrash çdo ditë, pothuajse është një d omosdoshmëri për një tr u të sh ëndetshëm, ko ntroll peshe dhe ze mër të shë ndetshme.

Sidomos te gratë shta tzëna, arra ka veti jetike për zhvi llimin e fo shnjës. Jep një kontribut shumë të r ëndësishëm në zhv illimin e tr urit të foshnjës. Përveç zhv illimit të tr urit, është zb uluar se arra është një mb urojë e cila mbron fëmijën nga al ergjitë që m und të hasë në të ardhmen.

Gjithashtu dihet se zgjat kohëzgjatjen e rezistencës dhe përshpejton h umbjen e peshës përmes fu nksionit të dj. egies. Lëngu i arrave ,kur konsumohet rre gullisht, l argon l odhjen.Dhe gjithashtu është vërtetuar se konsumimi i lëngut të arrave gjatë shta tezanizë ng adalëson ma rrjen e kileve. Gjithashtu r ekomandohet për p acientët me t iroide dhe k olesterol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *