Gruja E Shqiptarit Në Gjermani Li Nd Katër Djem: Janë Të Gjithë Me Sh Ëndet Të Plotë…

Lajme nga Bota

Katërnjak kanë l indur në Klinikën e Gj inekologjisë në sp italin e A ugsburgut, gjë që ndodh një herë në 100 vj et me satarisht pa t erapi të fe rtilitetit.


Së pari erdhi Leoni pastaj Luis, vazhdoi Aroni dhe në fund Beni. Lindja e katërnjakëve të Michaela Seidl dhe pa rtnerit të saj Valmir Bytyqit në sp italin e Augsburgut zgja ti tre minuta. Dhe gjëja më e mirë e kësaj është se katër djemtë janë shumë të shë ndetshëm, të gjithë kishin peshë 1.300 gramë dhe po merrnin fr ymë në m ënyrë të pa varur që nga fillimi.

Por për shk ak se ata duhej të vinin në jetë me pr erje c ezariane dy muaj më herët, ata janë në k ujdesin int ensiv për fëmijë të pa rakohshëm dhe më pas dolën.

L indja e ka tërnjakëve pa t erapi për f ertilitet është ja shtëzakonisht e rr allë. Eksp ertët vlerësojnë se ka l idhje të katërnjakëve në 1.853 raste.

Leave a Reply

Your email address will not be published.