Fitoi gjy qin / Gjy kata de tyron burrin t’i pa guajë ish-gruas 60 mijë euro për punët e shtëpisë

Lajme nga Bota


Gjy kata e La rtë e Dre jtësisë së Portugalisë ka ur dhëruar një burrë që të pa guajë ish-gruan e tij 60,000 euro si ko mpensim për pa strimin dhe ga timin që ajo kishte bërë gjatë martesës së tyre tre de kadëshe.

Punët e shtëpisë janë ko nsideruar prej kohësh de tyrë e gruas, ndë rsa çë shtjet gjy qësore në të cilat am viset kërkojnë ko mpensim nga ish-bashkëshortët dhe e marrin atë janë shtu ar. Rasti i fundit i tillë vjen nga Portugalia.

Gruaja fillimisht i kërkoi ish-burrit të saj 240,000 euro për të gjitha punët që bëri “fa las” gjatë ma rtesës së tyre, por kërkesa e saj u rrë zua me ar syetimin se nuk kishte të drejtë për ko mpensim financiar.

Por, ajo ap eloi dhe gjy kata vendosi në fa vor të saj këtë herë, duke i dhë në asaj një dë mshpërblim prej 60,000 euro edhe pse ish-bashkëshorti i saj e ku ndërshtoi vendimin e gjy katës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *