E keni parë ndonjëherë këtë kafshë, si e ka emrin?

Lajme nga Bota


Shq arthi ( Ma rtes foina ), i njohur gj ithashtu si , ku nadhja e za ko nshme apo gu shabardhi , është një specie e ku nadheve amtare në shumë pj esë të Evropës dhe Azisë Qendrore , edhe pse ajo ka kr ijuar një po pu llsi të eg ër në Amerikën e Ve riut .

Ёshtë re nditur si shq etësimi më i vo gël nga I U C N për shk ak të shp ërndarjes së saj të gje rë, po pu llsisë së saj e madhe dhe pr anisë së saj në në një numër zo nash të mbr ojtura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *