”Dua Të Ec Edhe Unë Si Shoqet”, Elvis Naci I Realizon, Ëndrrën, Elonës Së Vogël, Zemra Mal Për Të…

Lajme nga Bota


Shqiptarët e kanë treguar shumë h erë që ba shkë bë jnë mr ekullinë, e këtë e tregojnë në ra ste të ndr yshme. Elona Çollaku është një va jzë e vogël nga Korça, por që prej ditës që ka li ndur nuk ka qenë në gje ndje të ecë


Prej 6 v itesh ajo nd odhet në shtrat dhe v uan nga sëm undja e njohur si Sp ina Bi fida dhe Hi dro ce f alia. Ajo j eton në një zo në pe ri fe rike të Tiranës, nd ërsa e ëma shpr ehet se ka bërë çdo sa kri ficë për të b ijën. Vajza shpr ehet se ndi en dhi mbje të shumta dhe nuk m und t’i p ërballojë d ot

Ku rimi i saj shkon 23 mi jë euro dhe shpr esa për të është vetëm tr ajtimi në Turqi. Nëna e saj shp rehet mes lotësh se nuk m und ta pë rballojë një shumë të tillë, pasi të ar dhurat mu jore të saj janë vetëm 300 mi jë lekë të vj etra. Nd aj për këtë, kërkon nd ihmë nga shqiptarët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *