Djali Υrr Ente Nënën E Tij, Por Kur Ajo Vd Ίq, Ai U Tr Οndit Kur Zb Υloi Të Vë Rtetën!

Lajme nga Bota


Nëna ime kishte vetëm një sy. E urr yer, ishte aq e tu rpshme! Ajo ka punuar në me nsën e shkollës për të mb ështetur familjen e saj. Një ditë, kur isha në shkollën fillore, ajo hy ri në kl asë për të më pë rshëndetur. Unë kam qenë aq i zë në ng ushtë.

Pse e bëre këtë për mua? I dh ashë një vë shtrim të shë mtuar dhe ajo vr apoi ja shtë. Ditën tjetër në shkollë njëri pr ej shokëve të mi më ng acmon mua: “EEEE, nëna juaj ka vetëm një sy!” Unë e kam urr yer për vdekje. Doja qe nëna ime të nd alonte së ek zistuari.


Po atë ditë, kam ardhur në shtëpi dhe unë e py eta në atë, “A jeni e lu mtur? Tani unë jam ga zi i të qe shurave të shkollës! Për dua të vr asë veten! ” Nëna ime nuk e ha pi gojën. Unë nuk u nd ala për të me nduar për atë që kisha thënë, sepse isha pl ot pa kë naqësi.

Më në fund i thashë: “Si gu xon të vi sh në shtëpinë time dhe të tr embesh fë mijët e mi! I k nga këtu! TANI !!! ” Pas gjithë kësaj, nëna ime kishte vetëm fo rcën për t’iu pë rgjigjur: “Oh, më vjen ke q. I p askam ardhur në ad resën e ga buar. Nuk e pashë mire. Një ditë, kam ma rrë një le tër me një ft esë për një t akim me sho kët e klasës së vjetër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *