Burrat e pam artuar, në rr ezik më të lartë të vd ekjes për shkak të COVID-19

Lajme nga Bota


St udimi bazohet në të dhëna nga Bordi Kombëtar Suedez i Shëndetit dhe Mirëqenies për të gjitha vd ekjet e ko nfirmuara për shkak të s ëmundjes vd ekjeprurëse në Suedi, në rastin e të rriturve të moshës 20-vjeç ose më të vjetër.


Ndërsa k oronavirusi vazhdon të përhapet në të gjithë botën, shkencëtarët po mësojnë se si v irusi ndikon te njerëzit. Tani, st udiuesit kanë paral ajmëruar që burrat me të ardhura më të ulëta, nivele më të ulëta arsimimi, të pam artuarit dhe ata të lindur në vende me të ardhura të ulëta, kanë shanse më të larta të vd esin për shkak të së mundjes vd ekjeprurëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.