A e shihni dot numrin 3 shi fror në këtë foto?

Lajme nga Bota


Testet me imazhe të fshehura janë një mjet i mrekullueshëm për të k ontrolluar aftësitë tuaja vëzhguese.

Ata kanë shkronja të fsh ehura, foto ose numra në një m odel ose sf ond të ngj ashëm ku sytë dhe tr uri juaj duhet t’i nda jë nga një ra-tje tra. Te stoni vë zhgimin tuaj me këtë t est:

A e da lloni dot numrin 3 shi fror në këtë foto?

Nëse nuk jeni të qa rtë, pë rgjigjen e sa ktë e keni më poshtë:

537

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *