9 in fermiere të të njëjtit sp ital sht atzënë në të njëjtën kohë…

Lajme nga Bota


Nëntë in fermiere të cilat punojnë në të njëjtin sp ital janë sht atzënë në të njëjtën kohë dhe pr itet të l indin nga muaji pr ill deri në ko rrik.

Fotoja e 9 in fermiereve është bërë vi rale në in ternet pasi vet sp itali i Ma ine e ka pu blikuar një të tillë në llo garinë e tij zy rtare.

Njëra prej in fermiereve, Amanda Spear, tha se është një ek speriencë e bukur pasi in fermieret sht atzëna ku jdesen për njëra-tjetrën.
Një in fermiere tjetër, Samantha Giglio, tha se ishte një kohë kur të gjithë pu nonjësit pr isnin se kush do të je pte lajmin për sht atzëni, pasi lajmet për pr itje të ë mbël dukej sikur nuk kishin f und.
In fermierët kanë thënë se, së bashku edhe me fëmijët e tjerë që i kanë dhe me ata që pr itet të vi jnë në je të janë mj aftueshëm për kr ijuar një ek ip futbolli

Leave a Reply

Your email address will not be published.