19-vjeçarja me Co vid sjell në je të fo shnjen e saj

Lajme nga Bota


Një 19-vjeçare shta tzënë e pr ekur nga Co vid-19 ka sj ellë në jetë fo shnjen e saj në spi talin Co vid 2, “Shefqet Ndroqi”.


19-vjecarja, e cila kishte 10 ditë në shtëpi me shenja klinike, u de tyruar të sht rohej në spi talin “Shefqet Ndroqi” pas rë ndimit të gje ndjes shë ndetësore dhe vë shtirësisë në fr ymëmarrje.

Pas 3 ditësh e ho spitalizuar, mje kët e spi talit “Shefqet Ndroqi” në bashkëpunim me mjekët gji nekologë të ma ternitetit “Koço Gliozheni” kryen ndë rhyrje ce zariane për të shp ëtuar jëtën e 19-vjeçares dhe fo shnjes së parë të saj që i ve ndosi emrin Noel.

Aktualisht 19-vjeçarja është tra nsportuar në ma ternitetin ‘Koco Gliozheni’ dhe ndo dhet në gjendje të mirë shë ndetësore bashkë me dja lin e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *